Privacy Policy

Privacy statement

1. Algemeen

WEBCARE24 vindt het belangrijk dat er zorgvuldig en op een verantwoorde manier wordt omgegaan met de persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt. Wij respecteren jouw privacy en behandelen jouw persoonlijke informatie in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). WEBCARE24 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

2. Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Deze informatie gaat ofwel direct over iemand of is naar deze persoon te herleiden, zoals je naam, contactgegevens, voorkeuren en andere gegevens die je aan ons verstrekt en de door jouw device aan onze computers verstrekte gegevens bij het bezoeken van onze websites, zoals IP-adres, besturingssysteem, de gebruikte browser, etc.  

3. Verwerking van persoonsgegevens

Onder verwerken van persoonsgegevens vallen alle handelingen die WEBCARE24 kan uitvoeren met persoonsgegevens, van verzamelen tot en met vernietigen van die persoonsgegevens.

WEBCARE24 heeft voor het ontvangen, verwerken en gebruiken van jouw persoonsgegevens jouw toestemming nodig. WEBCARE24 vraagt, gebruikt en verwerkt eenvoudige persoonsgegevens om via de websites eenvoudige niet-notariële diensten en producten aan te schaffen. Bijzondere persoonsgegevens worden uitsluitend gevraagd en slechts met jouw toestemming gebruikt en verwerkt voor het (laten) uitvoeren van notariële dienst(en) voor jou en in jouw opdracht, niet voor andere hier genoemde doeleinden. 

WEBCARE24 verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze websites, en/of onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

WEBCARE24 gebruikt jouw persoonsgegevens uitsluitend voor het afhandelen van jouw betaling, om jou de mogelijkheid te bieden een account aan te maken, om telefonisch of per email met jou in contact te komen, voor het (laten) verrichten van de aangeboden (notariële) diensten, om je te informeren over nieuwe of aanvullende diensten, voor het analyseren en verbeteren van de werking van onze websites en het verrichten van marktonderzoek. Het op een andere manier of voor ander doel verwerken van persoonsgegevens gebeurt alleen voor zover je daarvoor toestemming heeft verleend. Die toestemming kan blijken uit het enkele feit dat je per e-mail, telefoon of op een andere manier een vraag stelt.

WEBCARE24 neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. 

4. Doorgifte persoonsgegevens aan derden

WEBCARE24 verkoopt jouw persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt jouw persoonsgegevens niet aan derden, behalve (1) als dit nodig is voor de in deze privacyverklaring opgesomde doeleinden, in welk geval WEBCARE24 met die derde(n) een bewerkersovereenkomst heeft gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens en waarin is vastgelegd hoe in overeenstemming met de AVG met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan, dan wel (2) als er een expliciete wettelijke plicht bestaat om die persoonsgegevens aan een bevoegde (overheids-) instantie te verstrekken. 

5. Bewaartermijn persoonsgegevens

WEBCARE24 bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens zijn verzameld. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan 12 maanden na jouw laatste bezoek aan de website, tenzij een wettelijke bepaling verplicht tot een langere bewaartermijn.

6. Cookies

De websites van WEBCARE24 maken gebruik van cookies. Dit zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die via onze websites op jouw device worden geplaatst als je onze website bezoekt.

WEBCARE24 gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Onze cookies onthouden jouw voorkeuren en interesses maar geen persoonlijke gegevens, zoals wachtwoord, naam, adres of leeftijd.  

We gebruiken cookies om onze websites veilig te laten functioneren, de gebruikservaring van onze websites te verbeteren en om relevante informatie met je te delen die aansluit op een eerder bezoek aan onze website.

Cookies kunnen worden geblokkeerd en verwijderd. Dit kan via de privacy-instellingen van de browser. Het blokkeren en verwijderen van cookies kan gevolgen hebben voor de werking van websites.

7. Wijzigingen

WEBCARE24 behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. Door na wijziging gebruik te maken van de website gaat u akkoord met de gewijzigde privacyverklaring. Deze privacyverklaring is het laatst bijgewerkt op 16 oktober 2019

8. Vragen, recht op inzage, correctie en verwijdering

Als je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, je inzage of wijziging wil van jouw persoonsgegevens, je persoonsgegevens wil laten verwijderen, of als je jouw toestemming wil intrekken of bezwaar hebt tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via e-mailadres support@WEBCARE24.nl.  Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vraagt WEBCARE24 jou een kopie/scan van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie/scan je pasfoto, de machine readable zone (de strook met nummers onderaan het paspoort), het nummer van het identiteitsbewijs en jouw Burgerservicenummer (BSN) zwart ter bescherming van jouw privacy. WEBCARE24 reageert dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek .

9. Beveiliging persoonsgegevens

WEBCARE24 neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via support@webcare24.nl

Privacyverklaring, versie 16 oktober 2019